O nas

JR HOLDING S.A. (dawniej JR INVEST S.A.) w 2006 roku rozpoczęła działalność na rynku nieruchomości komercyjnych, następnie w dniu 28.11.2012 roku zadebiutowała na rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych NewConnect, a aktualnie prężnie działa w dwóch obszarach: nieruchomości komercyjnych i Odnawialnych Źródeł Energii, głównie fotowoltaice.

 

Opis działalności Spółki ze wskazaniem rodzaju działalności, z której Spółka uzyskuje najwięcej przychodów:

Działalność JR HOLDING S.A. polega na nabywaniu nieruchomości komercyjnych w atrakcyjnych cenach, ich modernizacji oraz zmiany struktury najemców. Taki sposób działania powoduje zwiększanie przychodów z wynajmu, a w konsekwencji zyskowną sprzedaż zrestrukturyzowanych nieruchomości. Spółka JR HOLDING S.A. przejmuje również całe firmy, które w swoim majątku posiadają atrakcyjne nieruchomości komercyjne. JR HOLDING S.A., poprzez swoje celowe spółki zależne, kupuje tylko nieruchomości komercyjne już wynajęte, które generują przychody z najmu i są dochodowe. Strategia Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. polega na osiąganiu stabilnych przychodów z najmu już od chwili nabycia danej nieruchomości komercyjnej, a także po zakończeniu modernizacji oraz zmianie struktury najemców. W ten sposób Spółka osiąga coraz wyższe przychody z najmu z danej nieruchomości. Następnie Spółka pozyskuje nabywcę, dzięki czemu osiąga jednorazowy znaczny zysk ze sprzedaży. Rentowność z danej nieruchomości jest sumą zysku z wynajmu oraz ze sprzedaży danego obiektu.

JR HOLDING S.A. rozszerzyła również swoją działalność o branżę Odnawialnych Źródeł Energii. Poprzez zwiększanie udziału kapitałowego w spółkach z tej dziedziny oraz wdrożenie instalacji fotowoltaicznych w posiadanych nieruchomościach, JR HOLDING S.A. zwiększy swoje zaawansowanie technologiczne i innowacyjne. Zaangażowanie JR HOLDING S.A. w tę dziedzinę przyczynia się nie tylko do zmiany sposobu postrzegania JR HOLDING S.A. jako spółki bardziej innowacyjnej, lecz także znajduje to odzwierciedlenie w zwiększeniu osiąganych oszczędności oraz jeszcze lepszych wskaźnikach ekonomicznych. JR HOLDING S.A. zamierza być przedsiębiorstwem „Eko” i planuje zainstalować panele fotowoltaiczne w miarę możliwości na każdej z posiadanych w Grupie Kapitałowej nieruchomości.

Największą część przychodów ze sprzedaży stanowią przychody z wynajmu powierzchni biurowo-usługowych, która wynosi 4.800 m2. Znaczną pozycję przychodową stanowią również przychody z wynajmu 7.200 m2 powierzchni handlowych. Ponadto 570 m2 stanowi powierzchnia magazynowa oraz 250 m2 powierzchnia szkoleniowa. Wyżej wymienione powierzchnie zlokalizowane są w dziesięciu nieruchomościach będących własnością spółek zależnych i współzależnej JR HOLDING S.A. Przychody z wynajmu powierzchni biurowej na godziny stanowią marginalną część przychodów.

Głównym generatorem przychodów przez najbliższe 2-3 lata będzie sprzedaż instalacji OZE, w szczególności instalacji fotowoltaicznych o mocy od kilku do kilkunastu kWp dla klientów indywidualnych. Strategia sprzedaży w tym segmencie została oparta o propozycję kompleksowej usługi przeprowadzenia inwestycji. Przewaga konkurencyjna tej oferty polega na minimalizacji formalności po stronie Klienta. 

 

Opis rynku, na którym działa Spółka, wraz z określeniem pozycji Spółki na rynku:

W branży nieruchomości komercyjnych JR HOLDING S.A. działa głównie w województwach małopolskim, śląskim i lubuskim. Nieruchomości komercyjne należące do spółek zależnych i współzależnej JR HOLDING S.A. znajdują się w Krakowie, Katowicach, Sosnowcu, Zielonej Górze, Rudzie Śląskiej, Bytomiu, Ząbkowicach Śląskich i Zabrzu. Głównymi źródłem przewagi konkurencyjnej JR HOLDING S.A. jest oferowanie szerokiego spektrum usług najwyższej jakości w tych samych cenach.

W branży Odnawialnych Źródeł Energii, głównie fotowoltaice, JR HOLDING S.A. działa poprzez zaangażowanie kapitałowe w spółkach z tej dziedziny. Spółka Columbus Energy S.A. prowadzi działalność na terenie województw małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego i pomorskiego, posiadając tam swoje Oddziały. Spółka Portal ŚwiatOZE.pl Sp. z o.o. funkcjonuje poprzez Internet i zakresem swojego działania obejmuje teren całego kraju.

 

Zarys planów strategicznych Spółki:

Celem strategicznym JR HOLDING S.A. jest ciągłe dążenie do powiększania wartości Spółki dominującej oraz spółek zależnych i powiązanych, a także stały wzrost aktywów i wyników całej Grupy Kapitałowej. Głównymi elementami tej strategii są:

 1. Nabywanie dobrze zlokalizowanych i niedowartościowanych nieruchomości komercyjnych w celu sukcesywnego zwiększania portfela posiadanych nieruchomości.
 2. Modernizacja oraz skuteczne zarządzanie posiadanymi nieruchomościami, gdyż w ramach prowadzonych działań JR HOLDING S.A. podnosi ich wartość m.in. poprzez podwyższanie standardu budynków komercyjnych przeznaczonych pod wynajem.
 3. Poszukiwanie, a następnie wdrażanie i wykorzystanie możliwości rozwojowych każdej z posiadanych nieruchomości komercyjnych.
 4. Oferowanie usług na najwyższym poziomie. Czynnikiem decydującym o sukcesie w tej branży jest optymalna relacja ceny do jakości.
 5. Inwestycje kapitałowe w podmioty o dużym potencjale wzrostu, przede wszystkim w dziedzinie Odnawialnych Źródeł Energii, głównie fotowoltaice. JR HOLDING S.A. angażuje kapitał w rentowne przedsięwzięcia polegające na udzieleniu wsparcia finansowego przedsiębiorstwom w początkowym etapie działalności, które posiadają potencjał rozwojowy oraz bardzo dobre prognozy finansowe i w celu dalszej realizacji założonych planów potrzebują pozyskać kapitał na dofinansowanie działalności.
 6. Ekspansja terytorialna. JR HOLDING S.A. poszukuje atrakcyjnych inwestycji na obszarze całej Polski.

JR HOLDING S.A. zamierza kontynuować przyjętą strategię działania, w tym poszukując nowych projektów inwestycyjnych, pozwalających na osiągnięcie optymalnej stopy zwrotu, gdyż przynosi ona wymierne i korzystne rezultaty. JR HOLDING S.A. będzie także zwiększać swoje zaangażowanie w branży Odnawialnych Źródeł Energii, głównie fotowoltaice, co powinno jej przynieść istotny wzrost zysków w nadchodzących latach.

 

Działalność Columbus Energy S.A. polega na pełnej obsłudze inwestycji związanej z instalacją systemów OZE, w szczególności systemów fotowoltaicznych. Strategia sprzedaży w tym segmencie o mocy od kilku do kilkunastu kWp dla klientów indywidualnych została oparta o propozycję kompleksowej usługi przeprowadzenia inwestycji. Przewaga konkurencyjna tej oferty polega na minimalizacji formalności po stronie Klienta poprzez przeniesienie w umowie spraw formalnych oraz zorganizowania finansowania inwestycji na Columbus Energy S.A. Świadczenie usługi rozpoczyna się w momencie wskazania potencjalnego Klienta, dla którego Spółka przeprowadza audyt fotowoltaiczny (dla klienta indywidualnego w cenie 50,- zł brutto), na podstawie którego Klient może bezpośrednio zobaczyć korzyści i oszczędności uzyskane dzięki zainstalowaniu instalacji fotowoltaicznej. Również dla Klienta biznesowego Columbus Energy S.A. realizuje wszystkie etapy inwestycji od pozyskania niezbędnych pozwoleń i dofinansowania wraz z rozliczeniem do realizacji inwestycji i uruchomienie instalacji. Proces sprzedaży w tym kanale dystrybucji rozpoczyna się od wykonania audytu fotowoltaicznego, którego koszt kształtuje się na poziomie 800,- zł netto. Audyt pozwala wskazać potencjalnemu Klientowi możliwości uzyskania oszczędności oraz kalkulacje korzyści. Jest też on niezbędnym elementem do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji na poziomie 50% kosztów kwalifikowanych. Na podstawie wykonanego audytu Columbus Energy S.A. dobiera odpowiednią instalację dla przedsiębiorstwa, która pozwala na optymalizację kosztów i przychodów. Jeżeli przedsiębiorstwo zdecyduje się na podstawie danych z audytu na skorzystanie z usług Columbus Energy S.A., Spółka przejmuje na siebie cały proces inwestycyjny od wystąpienia o pozwolenie na budowę i jego uzyskanie poprzez napisania wniosku o pozyskanie dotacji na realizację inwestycji, poprzez jej wykonanie i rozliczenia. Na podstawie podpisanej umowy Columbus Energy S.A. opracowuje wniosek o dofinansowanie inwestycji wraz z załącznikami. Po jego pozytywnym rozpatrzeniu Spółka przystępuje do realizacji inwestycji i jej rozliczenia. W ramach zaoferowania kompleksowej usługi Klienci biznesowi mogą w ramach umowy zlecić Columbus Energy S.A. również rozliczanie wyprodukowanej energii i sprzedaż zielonych certyfikatów w imieniu klienta. Opracowaniem wniosku dla Klienta (przedsiębiorstwa) oraz jego rozliczeniem zajmują się podmioty zewnętrzne specjalizujące się w tego typu usługach i posiadające odpowiednie doświadczenie, dla których wynagrodzenie wypłacane jest po całkowitym rozliczeniu inwestycji z Klientem.

Columbus Energy S.A. zamierza zostać liderem energooszczędności w Polsce. Dostarcza najwyższej, jakości instalacje dla klientów indywidualnych, biznesowych i jednostek samorządu terytorialnego. Sprzedaż usług realizowana jest za pośrednictwem systemu latami wypracowanego przez kadrę zarządzającą, który daje bardzo wysokie wskaźniki skuteczności. Strategia rozwoju jest dopasowana do aktualnej sytuacji w aspekcie potrzeb Klientów oraz możliwości związanych z funduszami unijnymi na dofinansowanie Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce. Najważniejszą przewagą nad powstającą konkurencją jest kompleksowość usług. Od momentu podpisania umowy, klient przekazuje Spółce pełnomocnictwo do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu oraz wniosków o przyznanie kredytu preferencyjnego po rozliczenie dofinansowania i obsługę certyfikatów zielonych. Klient po podpisaniu umowy ze Spółką jest od samego początku współpracy odciążany z wszelkich obowiązków, co pozwala mu po podjęciu decyzji o realizacji inwestycji na podstawie opracowanego przez spółkę audytu minimalizować czas poświęcany na nadzorowanie realizowanej inwestycji. Przewagą nad konkurencją, jest także własny i doświadczony dział techniczny w tym osoby posiadające certyfikaty NFOŚiGW dla programu POLSEFF2 oraz wydany przez Urząd Dozoru Technicznego „certyfikat Zielonego Instalatora”.

Spółka działa w rozwojowej branży z dużym prognozowanym zyskiem. Ogromne dotacje, budżet NFOŚiGW, popyt i moda na odnawialne źródła energii są powodem tego, dlaczego przedsiębiorstwo będzie się dynamicznie rozwijać. Zgodnie z opublikowanymi danymi na temat wsparcia sektora MŚP w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w ramach programów Unii Europejskiej na lata 2014–2020 przewidziane jest przeznaczenie na ten cel blisko 20 mld EUR.

 

Działalność Portal ŚwiatOZE.pl Sp. z o.o. prowadzona jest poprzez portal internetowy www.swiatoze.pl o tematyce Odnawialnych Źródeł Energii, głównie fotowoltaice. Funkcjonuje on od 27 lipca 2015 roku i już na początku dziennie publikowanych było od 3 do 5 artykułów w formie newsów, poradników i informatorów. Od początku redakcja bardzo mocno rozwija społeczność w social media m.in. na Facebooku. W tym czasie uzyskanych zostało ponad 1000 fanów i portal odwiedziło ponad 2000 użytkowników, którzy wygenerowali ponad 6000 odsłon. Największą poczytnością cieszą się artykuły w formie poradników, które w jasny i przystępny sposób tłumaczą najważniejsze zagadnienia z branży OZE, rozwiązania techniczne, możliwości instalacyjne konkretnych instalacji.

Technologia w branży Odnawialnych Źródeł Energii staje się coraz bardziej wydajna. Z badania przeprowadzonego przez TNS Polska (2014 r.) na zlecenie RWE Polska wynika, że 21% Polaków byłoby skłonnych do zainwestowania w panele fotowoltaiczne. Według studium RWE, produkcja energii w źródłach rozproszonych może wzrosnąć z 4,7 TWh do 52 TWh w 2050 roku, z czego największy przyrost, nawet do 25 TWh (tj. szacunkowo 3-5 mln instalacji), spodziewany jest w obszarze prosumenckich instalacji fotowoltaicznych.

W kolejnych latach coraz bardziej opłacalne stanie się korzystanie z Odnawialnych Źródeł Energii za sprawą wzrostu cen węgla, większych kosztów emisji CO2, dążeniu Polski do zrównania cen energii z cenami w Unii Europejskiej oraz pośrednio poprzez remonty i budowę nowych bloków energetycznych. Rozwój rynku fotowoltaicznego przebiega w Polsce w sposób dynamiczny.

 

JR HOLDING S.A. posiadała większościowe udziały w dziewięciu spółkach:

 • 100 % udziałów w spółce KPM INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (NIP 6792914545, Regon 120356020) o kapitale zakładowym w wysokości 1 250 000 PLN. KPM INVEST Sp. z o.o. jest to spółka celowa posiadająca nieruchomość w Krakowie przy ul. Wielickiej 25, będącą budynkiem biurowo-handlowym klasy B o powierzchni 1 984 m2, która ponadto posiada:
 • 11.600.000 (jedenaście milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,27 zł każda, w spółce notowanej na NewConnect Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (NIP 9452169216, Regon 122442261), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000425536, co stanowi 4,09 % w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 11.600.000 (jednastu milionów sześciuset tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu co stanowi 4,09 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
   
 • 13,5 % udziałów w spółce Biurowiec Zamknięta Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (NIP 6762469431, Regon 122971380) o kapitale zakładowym 3 439 000 PLN. Biurowiec Zamknięta Sp. z o.o. jest to spółka celowa powołana w celu realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie w Krakowie przy ul. Zamkniętej 10 budynku biurowego klasy A- o powierzchni 2 950 m2.
 • 100 % udziałów w spółce Moniuszki 7 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (NIP 6340197507, Regon 001374613) o kapitale zakładowym w wysokości 450 000 PLN. Moniuszki 7 Sp. z o.o. jest to spółka celowa posiadająca nieruchomość w Katowicach przy ul. Moniuszki 7, będącą budynkiem biurowym klasy B+   o powierzchni 2 885 m2.
   
 • 100 % udziałów w spółce Laguna Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (NIP 6772336507, Regon 121221470) o kapitale zakładowym w wysokości 700 000 PLN. Laguna Capital Sp. z o.o. jest to spółka celowa, która nabywa nieruchomość położoną w Bielsku-Białej przy Pl. Wolności 10, kamienicę narożną o powierzchni 1 300 m2 usytuowaną w Centrum Bielsko-Białej.
   
 • 100% udziałów w spółce Zielona Sp. z o.o. (dawniej JR INVEST Sp. z o. o.) z siedzibą w Zielonej Górze (NIP 9730546420, Regon 970691622) o kapitale zakładowym w wysokości 128.600,00 PLN. Zielona Sp. z o.o. jest to spółka celowa, która dotychczas posiadała  nieruchomość w Zielonej Górze przy ul. Pod Topolami 4, będącą galerią handlową o powierzchni użytkowej 6 822 m2 oraz powierzchni handlowej 3 900 m2. Przedmiotowa nieruchomość została zbyta w dniu 30.06.2016 roku, o czym Emitent informował raportem EBI nr 65/2016 w dniu 30.06.2016 r. oraz raportem ESPI nr 22/2016 w dniu 07.07.2016 roku. W dniu 5 września 2017 roku Sąd Rejestrowy dokonał wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany firmy (nazwy) Spółki z JR INVEST sp. z o. o. na ZIELONA sp. z o. o. Spółka Zielona sp. z o. o.. Spółka ZIELONA Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie prowadzi działalność administracyjnej obsługi biura (prowadzenie spraw związanycj z umowami, fakturami i wszelkimi rozliczeniami finansowymi, obsługą korespondencji, spraw administracyjnych), udostępniania do wglądu oraz prowadzenia danych w programie SharePoint Foundation. W dniu 11 stycznia 2018 roku Emitent jako jedyny wspólnik spółki zależnej Zielona Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie zdecydował umożyć 213.000 udziałów w kapitale zakładowym Spólki Zielona Sp. z o. o. o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział, to jest w łącznej wysokości 7.668.000,00 zł w drodze nabycia umożonych udziałów przez spółkę zależną. Tym samym Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zielona Sp. z o. o. postanowiło obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 10.778.600,00 zł do kwoty 128.600,00 zł, co Emitent ogłosił także w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w publikacji z dnia 26 stycznia 2018 r. Nr 19(5407).

 

 • 95% udziałów w spółce Palabra Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (NIP 6793129400, Regon 364589781) o kapitale zakładowym w wysokości 2 400 000 PLN. Palabra Sp. z o. o. jest to spółka celowa posidające nieruchomość w Sosnowcu przy ul. Mieroszewskich 120, będącą budynkiem handlowo - usługowym klasy B o powierzchni użutkowej 4 412 m2.

 

 • 50 % udziałów w spółce Ganador Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (NIP 6793098421, Regon 123048218) o kapitale zakładowym w wysokości 2 300 000 PLN. Ganador Sp. z o.o. jest to spółka celowa powołana w celu nabycia siedmiu nieruchomości na Śląsku: nieruchomości handlowo-usługowych położonych w Bytomiu, Jaworznie, dwie w Rudzie Śląskiej, Sosnowcu, Ząbkowicach Śląskich, o łącznej powierzchni użytkowej budynków ponad 2,6 tys. m2 oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Zabrzu, o powierzchni działki 721 m2. Aktualnie w portfelu Spółki znajduje się sześć nieruchomości tj. w Bytomiu, dwie w Rudzie Śląskiej, Sosnowcu, Ząbkowicach Śląskich i Zabrzu, gdyż nieruchomość w Jaworznie została sprzedana o czym Emitent informował raportem EBI nr 14/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku.

oraz

 • 25 % udziałów w spółce Portal ŚwiatOZE.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (NIP 9452185155, Regon 361986719) o kapitale zakładowym w wysokości 10.000 PLN. Portal ŚwiatOZE.pl Sp. z o.o. jest to spółka dedykowana do prowadzenia portalu internetowego o tematyce odnawialnych źródeł energii, w szczególności fotowoltaice.
   
 • 71.920.000 (siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E w spółce Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (NIP 9452169216, Regon 122442261), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000425536, o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda akcja co stanowi 25,40 % w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 71.920.000 (siedemdziesięciu jeden milionów dziewięćset dwudziestu tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu co stanowi 25,40 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy czym udział Emitenta wraz z podmiotami powiązanymi tj. osobą Januarego Ciszewskiego bezpośrednio oraz pośrednio przez JR HOLDING S.A. i  KPM INVEST Sp. z o.o. oraz Kuźnica Centrum Sp. z o. o., a także 50% udziałów w Ganador Sp. z o. o. posiadanych przez JR HOLDING S.A.,  wynosi odpowiednio 31,50 % w kapitale zakładowym i 31,50 % w głosach na Walnym Zgromadzeniu. Spółka Columbus Energy S.A. zajmuje się sprzedarzą i montarzem instalacji fotowoltaicznych oraz innych systemów odnawialnych źródeł energii.Colummbus Energy S.A. oferuje najwyższej jakości sprzęt wraz z kompleksową obsługą klienta. Każda instalacja objęta jest piętnastoletnią gwarancją totalną obejmującą wszystkie komponenty instalacji. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi Spółka pozyskuje optymalne dla klienta finansowanie instalacji fotowoltaicznej rozłożone na dogodne raty. Jako pierwsza firma na rynku Columbus Energy wprowadziła ofertę "sprawdź nas", dzięki której klient po okresie jednego roku użytkowania instalacji może ją bezpłatnie zwrócić.

 

 • 100 % udziałów w Spółce Adelante Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (NIP 6793148225, Regon 367150850) o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 PLN. Adelante Sp. z o. o. została założona jako spółka celowa z zamiarem nabycia do portfela Grupy Kapitałowej nieruchomości w Żorach przy ul. Kościuszki nr 51 i zarządzania nią, o czym Emitent informował raportem ESPI nr 29/2017 z 28 kwietnia 2017 roku. Poprzez założenie spółki celowej Emitent realizował strategię rozwoju, o któej informował raportem EBI nr 41/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 roku. W dniu 29 sierpnia 2017 roku Emitent rozwiązał - za wolą stron pozbawiając ją w całości skutków prawnych -  przedwstępną umowę sprzedarzy z nia 24 kwietnia 2017 roku Rep. A nr 3607/2017 dotyczącą zakupu przedmiotowej nieruchomości, o czym Emitent informował raportem bierzącym ESPI nr 48/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku. Spółka Adelante Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie będzie prowadzić działalność inwestycyjną.

 

 • 100 % udziałów w Spółce Terasol Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (NIP 6793148248, Regon 367151097) o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 PLN. Terasol Sp. z o. o. została założona jako spółka celowa z zamiarem nabycia do portfela Grupy Kapitałowej nieruchomości w Żorach przy Al. Zjednoczonej Europy nr 39 i zarządzania nią, o czym Emitent informował raportem ESPI nr 29/2017 z 2 kwietnia 2017 roku. Przez założenie spółki celowej Emitent realizuje strategię rozwoju, o której informował raportem EBI nr 41/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 roku. Działąlność Spółki Terasol Sp. z o. o. z dniem 1 stycznia 2018 roku została zawieszona, a Sąd rejestrowy w dniu 12 stycznia 2018 roku wydał postanowienie o dokonaniu przedmiotowego wpisu w KRS z dniem 15 stycznia 2018 roku.

 

 • 14,9 %, z Januarym Ciszewskim 24,3 % udziałów w Spółce SYNERGA.fund S.A. (dawniej Silva Capital Group S.A.) z siedzibą w Krakowie (NIP 7792383479, Regon 301570606) o kapitale zakładowym w wysokości  27 310 000 PLN. Emitent posiada w notowanej na NewConnect SYNERGA.fund Spółka Akcyjna 40.777.244 (czterdzieści milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, co stanowi 14,9 % w kapitale zakładowym Spólki i uprawnia do 40 777 244 (czterdziestu milionów siedmiuset siedemdziesięciu siedmiu tysięcy dwustu czterdziestu czterech) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy czy, udział Emitenta wraz z osobą Januarego Ciszewskiego wynosi odpowiednio 23,30 % w kapitale zakładowym i 23,30 % w głosach na Walnym Zgromadzeniu. W dniu 14 marca 2018 roku Zarząd SYNERGA.fund S.A. z siedzibą w Krakowie przekazał do publicznej wiadomości Strategię rozwoju Spółki SYNERGA.fund S.A. na lata 2018-2020. Głównym założeniem Spółki jest budowanie fundamentów pod nowy internet. Spółka chce wpłynąć na prędkość adaptacji technologii Blockchain, stworzyć rozwiązania, które będą oddziaływać na funkcojowanie przedsiębiorstw przyszłości, oraz inspirować przedsiębiorców do odkrwania nowych możliwości biznesowych. Po zmianach Spółka chce być postrzegana jako publiczna spółka inwestycyjna, działająca w projektach giełdowych i pozagiełodowych w oparciu o analizy zespołu ekspertów oraz unikatowe strategie inwetycyjne w obszarze tworzenia rozwiązań opartych o technologię Blockchain. 

 

 • 14,7 %, z Januarym Ciszewskim 30,7 % udziałów w Spółce SETANTA ASI S.A. z siedzibą w Warszawie (NIP 1080010299, Regon 142795831) o kapitale zakładowym w wysokości 430.820 PLN. Emitent posiada w notowanej na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. SETANTA ASI Spółka Akcyjna 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, co stanowi 19,7 % w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu co stanowi 19,7 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy czym udział Emitenta wraz z osobą Januarego Ciszewskiego wynosi odpowiednio 30,7 % w kapitale zakładowym i 30,7 % w głosach na Walnym Zgromadzeniu. 

 

Aktualna struktura akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz Liczba akcji % udział w kapitale zakładowym Liczba głosów % udział głosów na WZA
January Ciszewski * 22 312 855 57,21% 42 312 855 71,72%
Paweł Szymula ** 3 692 000 9,47% 3 692 000 6,25%
JR HOLDING S.A. 457 400 1,17% 457 400 0,78%
Pozostali 12 537 745 32,15% 12 537 745 21,25%
Razem 39.000.000 100,00% 59 000 000 100,00%


* bezpośrednio oraz pośrednio przez Spółkę Kuźnica Centrum Sp. z o. o.

** bezpośrednio oraz pośrednio przez Spółkę Forbau Sp. z o. o. 

Zarząd

Pan January Ciszewski ur. 06.06.1971 r. w Krakowie.

Został Prezesem Zarządu II kadencji od dnia 1 lipca 2014 r.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada wieloletnie doświadczenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W latach 1991-2005 prowadził działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa handlowego. W latach 2001-2002 obejmował stanowisko Wiceprezesa w firmie INVEST CAR Sp. z o.o., dodatkowo latach 2004-2006 obejmował stanowisko Prezesa w kilku innych spółkach handlowych. W latach 2006-2011 został Wiceprezesem Zarządu JR INVEST Sp. z o.o.

Od 2006 r. Prezes Zarządu i jedyny udziałowiec Kuźnica Centrum Sp. z o.o., a obecnie również Prezes Zarządu i główny akcjonariusz JR HOLDING S.A.

Zobacz plik pdf - Formularz Prezesa Zarządu - January Ciszewski

Rada Nadzorcza

Pan Janusz Zięcina ur. 23.12.1974 r.

Został wybrany Przewodniczącym oraz Członkiem Rady Nadzorczej II kadencji w dniu 30 czerwca 2014 r.

Absolwent wydziału Zarządzania i Marketingu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz podyplomowych studiów z zakresu strategii finansowych przedsiębiorstw. Posiada Certyfikat Księgowy MF, Licencjonowany Audytor Wewnętrzny. Jest doradcą i konsultantem z zakresu finansów, rachunkowości, podatków, płac, zarządzania firmą oraz tematyki ogólnospołecznej.

Od 2002 r. jest właścicielem firmy finansowo-konsultingowej. Główne obszary działalności to obsługa finansowa i doradcza oraz podatkowo-kadrowa. Jest autorem wielu projektów inwestycyjnych, biznes planów, studium wykonalności inwestycji. Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu restrukturyzacji firm – od organizacji do kontroli wyników. Przygotowuje oraz wdraża strategie i ścieżki audytu.

Pan Janusz Zięcina spełnia przesłanki niezależności członka Rady Nadzorczej JR HOLDING S.A.

Zobacz plik pdf - Formularz Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Janusz Zięcina

 

Pan Edward Kóska ur. 14.07.1942 r. w Kaniowie.

Został wybrany Członkiem Rady Nadzorczej II kadencji w dniu 30 czerwca 2014 r.

Absolwent wydziału Metalurgicznego na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

W 1970 r. ukończył podyplomowe studium w zakresie plast. metali nieżelaznych na Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie oraz w Studium Aktualizacji Wiedzy w zakresie „Organizacji systemu zapewniania jakości produkcji w skali przedsiębiorstw” (1973 r.).

Uzyskał dyplom Kandydata na Członka Rady Nadzorczej w Spółkach Skarbu Państwa wydany przez Ministerstwo Przekształceń Własnościowych (1994 r.), Świadectwo ukończenia szkolenia dla kandydatów i Członków Rad Nadzorczych Spółek Prawa Handlowego wydane przez Międzynarodową Szkołę Handlu (1994 r.). Ponadto ukończył kurs Likwidatora Przedsiębiorstw prowadzony przez Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Katowicach (1997 r.) oraz ukończony kurs dla kandydatów na Pełnomocników ds. prywatyzacji (2002 r.). Jest również uczestnikiem warsztatów dla likwidatorów, syndyków i zarządców komisarycznych oraz posiada ukończone szkolenie z zakresu Ustawy o ochronie informacji niejawnych (2002 r.).

Doświadczenie zawodowe zdobył w Walcowni Metali „Dziedzice” w Czechowicach na stanowisku Zastępcy Kierownika Wydziału (1967-1970) oraz Kierownika Zakładu (1971-1973), w Południowych Zakładach Przemysłu Elektrycznego w Czechowicach na stanowisku Dyrektora ds. Produkcji (1973-1974), w Walcowni Metali „Dziedzice” w Czechowicach na stanowisku Zastępcy Dyrektora (1974-1976), w Katowickim Zjednoczeniu Produkcji Rynkowej jako Dyrektor ds. technicznych (1976-1982), w Zrzeszeniu PPR „Prodryn” (do 1989 r.) następnie w P.P.H. Inter-Prodryn Sp. z o.o. w Katowicach (od 1989 r.) na stanowisku Dyrektora oraz jako Członek Rady Nadzorczej Gdańskich Zakładów Elektronicznych „Unimor” (2000-2003).

Inne pełnione funkcje: Wiceprzewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej oraz Członek Komitetu Prywatyzacji przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Pan Edward Kóska spełnia przesłanki niezależności członka Rady Nadzorczej JR HOLDING S.A.

Zobacz plik pdf - Formularz Członka Rady Nadzorczej - Edward Kóska

 

Pan Paweł Szymula ur 26.06.1973 r.

Został wybrany Członkiem Rady Nadzorczej II kadencji w dniu 30 czerwca 2014 r.

Absolwent Politechniki Krakowskiej Wydziału Inżynierii Lądowej z tytułem magistra inżyniera. Związany z branżą budowlaną od 1997 r. W 2000 r. zdobył uprawnienia budowlane bez ograniczeń. W 2002 r. założył własna firmę budowlaną pod nazwą FORBAU (funkcjonująca dziś jako Forbau Baza), a w 2005 r. FORBAU Sp. z o.o., będąc do dziś ich właścicielem i Prezesem Zarządu. Grupa firm skupionych wokół FORBAU wykonuje kompleksowe usługi z zakresu budownictwa. Na liście prawie 100 wykonanych inwestycji są obiekty mieszkaniowe, komercyjne, użyteczności publicznej, przemysłowe i inżynierskie.

Doświadczenie zdobyte przez lata pracy na budowie, a potem jako manager własnej firmy, z powodzeniem wykorzystuje również w firmach, których jest udziałowcem: Velo Developer Sp. z o.o., Velo Developer Spółka komandytowa, PB Daxen Spółka z o.o. Aleja Daszyńskiego Spółka Komandytowa i JR HOLDING S.A.

Pan Paweł Szymula spełnia przesłanki niezależności członka Rady Nadzorczej JR HOLDING S.A.

Zobacz plik pdf - Formularz Członka Rady Nadzorczej - Paweł Szymula

 

Pan Mirosław Pasieka

Został wybrany Członkiem Rady Nadzorczej II kadencji w dniu 15 grudnia 2015 r.

Absolwent Politechniki Krakowskiej oraz Uniwersytetu Essen – Duisburg. W latach 1987 – 1990 pracował na stanowisku Dyrektora do spraw sprzedaży w firmie JK GmbH Erfstadt. Następnie w latach 1990 – 1992 był Prezesem Zarządu Konzeption II Sp. z o.o. W latach 1992 – 2002 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Patria Investment S.A. Od 2002 roku do chwili obecnej zasiada na stanowiskach Dyrektora do spraw sprzedaży w Hestia Financial Services S.A. oraz pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w firmie Konzeption S.A. Pan Mirosław Pasieka jest założycielem oraz Wiceprezesem Zarządu Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych.

Pan Mirosław Pasieka spełnia przesłanki niezależności członka Rady Nadzorczej JR HOLDING S.A.

Zobacz plik pdf - Formularz Członka Rady Nadzorczej - Mirosław Pasieka

 

Pan Tomasz Wykurz

Został wybrany Członkiem Rady Nadzorczej II kadencji w dniu 16 stycznia 2015 r.

Manager sprzedaży i rozwoju w PH Celtom, zajmującą się sprzedażą środków ochrony roślin, doradztwem w zakresie ochrony roślin, sprzedaży i serwisem sprzętu ogrodniczego i budowlanego, wypożyczalnią maszyn budowlanych.

Pan Tomasz Wykurz spełnia przesłanki niezależności członka Rady Nadzorczej JR HOLDING S.A.

Zobacz plik pdf - Formularz Członka Rady Nadzorczej - Tomasz Wykurz