O nas

JR HOLDING S.A. (dawniej JR INVEST S.A.) w 2006 roku rozpoczęła działalność na rynku nieruchomości komercyjnych, następnie w dniu 28.11.2012 roku zadebiutowała na rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych NewConnect, a aktualnie prężnie działa w dwóch obszarach: nieruchomości komercyjnych i Odnawialnych Źródeł Energii, głównie fotowoltaice.

 

Opis działalności Spółki ze wskazaniem rodzaju działalności, z której Spółka uzyskuje najwięcej przychodów:

Działalność JR HOLDING S.A. polega na nabywaniu nieruchomości komercyjnych w atrakcyjnych cenach, ich modernizacji oraz zmiany struktury najemców. Taki sposób działania powoduje zwiększanie przychodów z wynajmu, a w konsekwencji zyskowną sprzedaż zrestrukturyzowanych nieruchomości. Spółka JR HOLDING S.A. przejmuje również całe firmy, które w swoim majątku posiadają atrakcyjne nieruchomości komercyjne. JR HOLDING S.A., poprzez swoje celowe spółki zależne, kupuje tylko nieruchomości komercyjne już wynajęte, które generują przychody z najmu i są dochodowe. Strategia Grupy Kapitałowej JR HOLDING S.A. polega na osiąganiu stabilnych przychodów z najmu już od chwili nabycia danej nieruchomości komercyjnej, a także po zakończeniu modernizacji oraz zmianie struktury najemców. W ten sposób Spółka osiąga coraz wyższe przychody z najmu z danej nieruchomości. Następnie Spółka pozyskuje nabywcę, dzięki czemu osiąga jednorazowy znaczny zysk ze sprzedaży. Rentowność z danej nieruchomości jest sumą zysku z wynajmu oraz ze sprzedaży danego obiektu.

JR HOLDING S.A. rozszerzyła również swoją działalność o branżę Odnawialnych Źródeł Energii. Poprzez zwiększanie udziału kapitałowego w spółkach z tej dziedziny oraz wdrożenie instalacji fotowoltaicznych w posiadanych nieruchomościach, JR HOLDING S.A. zwiększy swoje zaawansowanie technologiczne i innowacyjne. Zaangażowanie JR HOLDING S.A. w tę dziedzinę przyczynia się nie tylko do zmiany sposobu postrzegania JR HOLDING S.A. jako spółki bardziej innowacyjnej, lecz także znajduje to odzwierciedlenie w zwiększeniu osiąganych oszczędności oraz jeszcze lepszych wskaźnikach ekonomicznych. JR HOLDING S.A. zamierza być przedsiębiorstwem „Eko” i planuje zainstalować panele fotowoltaiczne w miarę możliwości na każdej z posiadanych w Grupie Kapitałowej nieruchomości.

Największą część przychodów ze sprzedaży stanowią przychody z wynajmu powierzchni biurowo-usługowych, która wynosi 4.800 m2. Znaczną pozycję przychodową stanowią również przychody z wynajmu 7.200 m2 powierzchni handlowych. Ponadto 570 m2 stanowi powierzchnia magazynowa oraz 250 m2 powierzchnia szkoleniowa. Wyżej wymienione powierzchnie zlokalizowane są w dziesięciu nieruchomościach będących własnością spółek zależnych i współzależnej JR HOLDING S.A. Przychody z wynajmu powierzchni biurowej na godziny stanowią marginalną część przychodów.

Głównym generatorem przychodów przez najbliższe 2-3 lata będzie sprzedaż instalacji OZE, w szczególności instalacji fotowoltaicznych o mocy od kilku do kilkunastu kWp dla klientów indywidualnych. Strategia sprzedaży w tym segmencie została oparta o propozycję kompleksowej usługi przeprowadzenia inwestycji. Przewaga konkurencyjna tej oferty polega na minimalizacji formalności po stronie Klienta. 

 

Opis rynku, na którym działa Spółka, wraz z określeniem pozycji Spółki na rynku:

W branży nieruchomości komercyjnych JR HOLDING S.A. działa głównie w województwach małopolskim, śląskim i lubuskim. Nieruchomości komercyjne należące do spółek zależnych i współzależnej JR HOLDING S.A. znajdują się w Krakowie, Katowicach, Sosnowcu, Zielonej Górze, Rudzie Śląskiej, Bytomiu, Ząbkowicach Śląskich i Zabrzu. Głównymi źródłem przewagi konkurencyjnej JR HOLDING S.A. jest oferowanie szerokiego spektrum usług najwyższej jakości w tych samych cenach.

W branży Odnawialnych Źródeł Energii, głównie fotowoltaice, JR HOLDING S.A. działa poprzez zaangażowanie kapitałowe w spółkach z tej dziedziny. Spółka Columbus Energy S.A. prowadzi działalność na terenie województw małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego i pomorskiego, posiadając tam swoje Oddziały. Spółka Portal ŚwiatOZE.pl Sp. z o.o. funkcjonuje poprzez Internet i zakresem swojego działania obejmuje teren całego kraju.

 

Zarys planów strategicznych Spółki:

Celem strategicznym JR HOLDING S.A. jest ciągłe dążenie do powiększania wartości Spółki dominującej oraz spółek zależnych i powiązanych, a także stały wzrost aktywów i wyników całej Grupy Kapitałowej. Głównymi elementami tej strategii są:

 1. Nabywanie dobrze zlokalizowanych i niedowartościowanych nieruchomości komercyjnych w celu sukcesywnego zwiększania portfela posiadanych nieruchomości.
 2. Modernizacja oraz skuteczne zarządzanie posiadanymi nieruchomościami, gdyż w ramach prowadzonych działań JR HOLDING S.A. podnosi ich wartość m.in. poprzez podwyższanie standardu budynków komercyjnych przeznaczonych pod wynajem.
 3. Poszukiwanie, a następnie wdrażanie i wykorzystanie możliwości rozwojowych każdej z posiadanych nieruchomości komercyjnych.
 4. Oferowanie usług na najwyższym poziomie. Czynnikiem decydującym o sukcesie w tej branży jest optymalna relacja ceny do jakości.
 5. Inwestycje kapitałowe w podmioty o dużym potencjale wzrostu, przede wszystkim w dziedzinie Odnawialnych Źródeł Energii, głównie fotowoltaice. JR HOLDING S.A. angażuje kapitał w rentowne przedsięwzięcia polegające na udzieleniu wsparcia finansowego przedsiębiorstwom w początkowym etapie działalności, które posiadają potencjał rozwojowy oraz bardzo dobre prognozy finansowe i w celu dalszej realizacji założonych planów potrzebują pozyskać kapitał na dofinansowanie działalności.
 6. Ekspansja terytorialna. JR HOLDING S.A. poszukuje atrakcyjnych inwestycji na obszarze całej Polski.

JR HOLDING S.A. zamierza kontynuować przyjętą strategię działania, w tym poszukując nowych projektów inwestycyjnych, pozwalających na osiągnięcie optymalnej stopy zwrotu, gdyż przynosi ona wymierne i korzystne rezultaty. JR HOLDING S.A. będzie także zwiększać swoje zaangażowanie w branży Odnawialnych Źródeł Energii, głównie fotowoltaice, co powinno jej przynieść istotny wzrost zysków w nadchodzących latach.

 

Działalność Columbus Energy S.A. polega na pełnej obsłudze inwestycji związanej z instalacją systemów OZE, w szczególności systemów fotowoltaicznych. Strategia sprzedaży w tym segmencie o mocy od kilku do kilkunastu kWp dla klientów indywidualnych została oparta o propozycję kompleksowej usługi przeprowadzenia inwestycji. Przewaga konkurencyjna tej oferty polega na minimalizacji formalności po stronie Klienta poprzez przeniesienie w umowie spraw formalnych oraz zorganizowania finansowania inwestycji na Columbus Energy S.A. Świadczenie usługi rozpoczyna się w momencie wskazania potencjalnego Klienta, dla którego Spółka przeprowadza audyt fotowoltaiczny (dla klienta indywidualnego w cenie 50,- zł brutto), na podstawie którego Klient może bezpośrednio zobaczyć korzyści i oszczędności uzyskane dzięki zainstalowaniu instalacji fotowoltaicznej. Również dla Klienta biznesowego Columbus Energy S.A. realizuje wszystkie etapy inwestycji od pozyskania niezbędnych pozwoleń i dofinansowania wraz z rozliczeniem do realizacji inwestycji i uruchomienie instalacji. Proces sprzedaży w tym kanale dystrybucji rozpoczyna się od wykonania audytu fotowoltaicznego, którego koszt kształtuje się na poziomie 800,- zł netto. Audyt pozwala wskazać potencjalnemu Klientowi możliwości uzyskania oszczędności oraz kalkulacje korzyści. Jest też on niezbędnym elementem do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji na poziomie 50% kosztów kwalifikowanych. Na podstawie wykonanego audytu Columbus Energy S.A. dobiera odpowiednią instalację dla przedsiębiorstwa, która pozwala na optymalizację kosztów i przychodów. Jeżeli przedsiębiorstwo zdecyduje się na podstawie danych z audytu na skorzystanie z usług Columbus Energy S.A., Spółka przejmuje na siebie cały proces inwestycyjny od wystąpienia o pozwolenie na budowę i jego uzyskanie poprzez napisania wniosku o pozyskanie dotacji na realizację inwestycji, poprzez jej wykonanie i rozliczenia. Na podstawie podpisanej umowy Columbus Energy S.A. opracowuje wniosek o dofinansowanie inwestycji wraz z załącznikami. Po jego pozytywnym rozpatrzeniu Spółka przystępuje do realizacji inwestycji i jej rozliczenia. W ramach zaoferowania kompleksowej usługi Klienci biznesowi mogą w ramach umowy zlecić Columbus Energy S.A. również rozliczanie wyprodukowanej energii i sprzedaż zielonych certyfikatów w imieniu klienta. Opracowaniem wniosku dla Klienta (przedsiębiorstwa) oraz jego rozliczeniem zajmują się podmioty zewnętrzne specjalizujące się w tego typu usługach i posiadające odpowiednie doświadczenie, dla których wynagrodzenie wypłacane jest po całkowitym rozliczeniu inwestycji z Klientem.

Columbus Energy S.A. zamierza zostać liderem energooszczędności w Polsce. Dostarcza najwyższej, jakości instalacje dla klientów indywidualnych, biznesowych i jednostek samorządu terytorialnego. Sprzedaż usług realizowana jest za pośrednictwem systemu latami wypracowanego przez kadrę zarządzającą, który daje bardzo wysokie wskaźniki skuteczności. Strategia rozwoju jest dopasowana do aktualnej sytuacji w aspekcie potrzeb Klientów oraz możliwości związanych z funduszami unijnymi na dofinansowanie Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce. Najważniejszą przewagą nad powstającą konkurencją jest kompleksowość usług. Od momentu podpisania umowy, klient przekazuje Spółce pełnomocnictwo do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu oraz wniosków o przyznanie kredytu preferencyjnego po rozliczenie dofinansowania i obsługę certyfikatów zielonych. Klient po podpisaniu umowy ze Spółką jest od samego początku współpracy odciążany z wszelkich obowiązków, co pozwala mu po podjęciu decyzji o realizacji inwestycji na podstawie opracowanego przez spółkę audytu minimalizować czas poświęcany na nadzorowanie realizowanej inwestycji. Przewagą nad konkurencją, jest także własny i doświadczony dział techniczny w tym osoby posiadające certyfikaty NFOŚiGW dla programu POLSEFF2 oraz wydany przez Urząd Dozoru Technicznego „certyfikat Zielonego Instalatora”.

Spółka działa w rozwojowej branży z dużym prognozowanym zyskiem. Ogromne dotacje, budżet NFOŚiGW, popyt i moda na odnawialne źródła energii są powodem tego, dlaczego przedsiębiorstwo będzie się dynamicznie rozwijać. Zgodnie z opublikowanymi danymi na temat wsparcia sektora MŚP w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w ramach programów Unii Europejskiej na lata 2014–2020 przewidziane jest przeznaczenie na ten cel blisko 20 mld EUR.

 

Działalność Portal ŚwiatOZE.pl Sp. z o.o. prowadzona jest poprzez portal internetowy www.swiatoze.pl o tematyce Odnawialnych Źródeł Energii, głównie fotowoltaice. Funkcjonuje on od 27 lipca 2015 roku i już na początku dziennie publikowanych było od 3 do 5 artykułów w formie newsów, poradników i informatorów. Od początku redakcja bardzo mocno rozwija społeczność w social media m.in. na Facebooku. W tym czasie uzyskanych zostało ponad 1000 fanów i portal odwiedziło ponad 2000 użytkowników, którzy wygenerowali ponad 6000 odsłon. Największą poczytnością cieszą się artykuły w formie poradników, które w jasny i przystępny sposób tłumaczą najważniejsze zagadnienia z branży OZE, rozwiązania techniczne, możliwości instalacyjne konkretnych instalacji.

Technologia w branży Odnawialnych Źródeł Energii staje się coraz bardziej wydajna. Z badania przeprowadzonego przez TNS Polska (2014 r.) na zlecenie RWE Polska wynika, że 21% Polaków byłoby skłonnych do zainwestowania w panele fotowoltaiczne. Według studium RWE, produkcja energii w źródłach rozproszonych może wzrosnąć z 4,7 TWh do 52 TWh w 2050 roku, z czego największy przyrost, nawet do 25 TWh (tj. szacunkowo 3-5 mln instalacji), spodziewany jest w obszarze prosumenckich instalacji fotowoltaicznych.

W kolejnych latach coraz bardziej opłacalne stanie się korzystanie z Odnawialnych Źródeł Energii za sprawą wzrostu cen węgla, większych kosztów emisji CO2, dążeniu Polski do zrównania cen energii z cenami w Unii Europejskiej oraz pośrednio poprzez remonty i budowę nowych bloków energetycznych. Rozwój rynku fotowoltaicznego przebiega w Polsce w sposób dynamiczny.

 

JR HOLDING S.A. posiadała większościowe udziały w czterech spółkach:

 • 100 % udziałów w spółce KPM INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (NIP 6792914545, Regon 120356020) o kapitale zakładowym w wysokości 1 250 000 PLN. KPM INVEST Sp. z o.o. jest to spółka celowa posiadająca nieruchomość w Krakowie przy ul. Wielickiej 25, będącą budynkiem biurowo-handlowym klasy B o powierzchni 1 984 m2, która ponadto posiada:
 • 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w spółce Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (NIP 9452169216, Regon 122442261), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000425536, co stanowi 4,80 % w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 1.000.000 (jednego miliona) głosów na Walnym Zgromadzeniu co stanowi 4,38 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
   
 • 13,5 % udziałów w spółce Biurowiec Zamknięta Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (NIP 6762469431, Regon 122971380) o kapitale zakładowym 3 439 000 PLN. Biurowiec Zamknięta Sp. z o.o. jest to spółka celowa powołana w celu realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie w Krakowie przy ul. Zamkniętej 10 budynku biurowego klasy A- o powierzchni 2 950 m2.
 • 100 % udziałów w spółce Moniuszki 7 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (NIP 6340197507, Regon 001374613) o kapitale zakładowym w wysokości 450 000 PLN. Moniuszki 7 Sp. z o.o. jest to spółka celowa posiadająca nieruchomość w Katowicach przy ul. Moniuszki 7, będącą budynkiem biurowym klasy B+   o powierzchni 2 885 m2.
   
 • 100 % udziałów w spółce Laguna Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (NIP 6772336507, Regon 121221470) o kapitale zakładowym w wysokości 700 000 PLN. Laguna Capital Sp. z o.o. jest to spółka celowa, która nabywa nieruchomość położoną w Bielsku-Białej przy Pl. Wolności 10, kamienicę narożną o powierzchni 1 300 m2 usytuowaną w Centrum Bielsko-Białej.
   
 • 97,4 % udziałów w spółce Zielona Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (NIP 9730546420, Regon 970691622) o kapitale zakładowym w wysokości 10 778,6 tys. PLN. Zielona Sp. z o.o. jest to spółka celowa posiadająca nieruchomość w Zielonej Górze przy ul. Pod Topolami 4, będącą galerią handlową o powierzchni użytkowej 6 822 m2 oraz powierzchni handlowej 3 900 m2.
   
 • 50 % udziałów w spółce Ganador Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (NIP 6793098421, Regon 123048218) o kapitale zakładowym w wysokości 2 300 000 PLN. Ganador Sp. z o.o. jest to spółka celowa powołana w celu nabycia siedmiu nieruchomości na Śląsku: nieruchomości handlowo-usługowych położonych w Bytomiu, Jaworznie, dwie w Rudzie Śląskiej, Sosnowcu, Ząbkowicach Śląskich, o łącznej powierzchni użytkowej budynków ponad 2,6 tys. m2 oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Zabrzu, o powierzchni działki 721 m2.

oraz

 • 25 % udziałów w spółce Portal ŚwiatOZE.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (NIP 9452185155, Regon 361986719) o kapitale zakładowym w wysokości 10.000 PLN. Portal ŚwiatOZE.pl Sp. z o.o. jest to spółka dedykowana do prowadzenia portalu internetowego o tematyce odnawialnych źródeł energii, w szczególności fotowoltaice.
   
 • 6.000.000 (sześć milionów) akcji w spółce Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (NIP 9452169216, Regon 122442261), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000425536, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
 • 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób,iż posiadaczom jednej akcji uprzywilejowanej przysługuje prawo do oddania dwóch głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy na każdą akcję uprzywilejowaną, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,
   
 • 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii B uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, iż posiadaczom jednej akcji uprzywilejowanej przysługuje prawo do oddania dwóch głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy na każdą akcję uprzywilejowaną, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,
   
 • 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,
   
 • 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja,

co stanowi 28,81 % w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 6.400.000 (sześciu milionów czterystu tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu co stanowi 28,04 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy czym udział Emitenta wraz z podmiotami powiązanymi tj. osobą Januarego Ciszewskiego bezpośrednio oraz wraz ze spółką zależną JR HOLDING S.A. tj. KPM INVEST Sp. z o.o. wynosi odpowiednio 35,96 % w kapitale zakładowym i 34,57 % w głosach na Walnym Zgromadzeniu. Spółka ta prowadzi pełną obsługę inwestycji związanej z instalacją systemów fotowoltaicznych oraz innych instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla klienta indywidualnego, jak również dla klienta biznesowego. Spółka realizuje wszystkie etapy inwestycji, od pozyskania niezbędnych pozwoleń poprzez uzyskanie dofinansowania i atrakcyjnego finansowania, dostarczenie sprzętu i profesjonalny montaż, aż po uruchomienie instalacji i obsługę serwisową.

Aktualna struktura akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz Liczba akcji % udział w kapitale zakładowym Liczba głosów % udział głosów na WZA
January Ciszewski * 14 908 500 38,23% 26 908 500 45,61%
Renata Ciszewska 8 000 000 20,51% 16 000 000 27,12%
Paweł Szymula ** 3 692 000 9,47% 3 692 000 6,26%
JR HOLDING S.A. 1 243 885 3,19% 1 243 885 2,11
Pozostali 11 155 615 28,60% 11 155 615 18 91%
Razem 39.000.000 100,00% 59 000 000 100,00%

 

Zarząd

Pan January Ciszewski ur. 06.06.1971 r. w Krakowie.

Został Prezesem Zarządu II kadencji od dnia 1 lipca 2014 r.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada wieloletnie doświadczenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W latach 1991-2005 prowadził działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa handlowego. W latach 2001-2002 obejmował stanowisko Wiceprezesa w firmie INVEST CAR Sp. z o.o., dodatkowo latach 2004-2006 obejmował stanowisko Prezesa w kilku innych spółkach handlowych. W latach 2006-2011 został Wiceprezesem Zarządu JR INVEST Sp. z o.o.

Od 2006 r. Prezes Zarządu i jedyny udziałowiec Kuźnica Centrum Sp. z o.o., a obecnie również Prezes Zarządu i główny akcjonariusz JR HOLDING S.A.

Zobacz plik pdf - Formularz Prezesa Zarządu - January Ciszewski

Rada Nadzorcza

Pan Janusz Zięcina ur. 23.12.1974 r.

Został wybrany Przewodniczącym oraz Członkiem Rady Nadzorczej II kadencji w dniu 30 czerwca 2014 r.

Absolwent wydziału Zarządzania i Marketingu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz podyplomowych studiów z zakresu strategii finansowych przedsiębiorstw. Posiada Certyfikat Księgowy MF, Licencjonowany Audytor Wewnętrzny. Jest doradcą i konsultantem z zakresu finansów, rachunkowości, podatków, płac, zarządzania firmą oraz tematyki ogólnospołecznej.

Od 2002 r. jest właścicielem firmy finansowo-konsultingowej. Główne obszary działalności to obsługa finansowa i doradcza oraz podatkowo-kadrowa. Jest autorem wielu projektów inwestycyjnych, biznes planów, studium wykonalności inwestycji. Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu restrukturyzacji firm – od organizacji do kontroli wyników. Przygotowuje oraz wdraża strategie i ścieżki audytu.

Pan Janusz Zięcina spełnia przesłanki niezależności członka Rady Nadzorczej JR HOLDING S.A.

Zobacz plik pdf - Formularz Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Janusz Zięcina

 

Pan Edward Kóska ur. 14.07.1942 r. w Kaniowie.

Został wybrany Członkiem Rady Nadzorczej II kadencji w dniu 30 czerwca 2014 r.

Absolwent wydziału Metalurgicznego na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

W 1970 r. ukończył podyplomowe studium w zakresie plast. metali nieżelaznych na Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie oraz w Studium Aktualizacji Wiedzy w zakresie „Organizacji systemu zapewniania jakości produkcji w skali przedsiębiorstw” (1973 r.).

Uzyskał dyplom Kandydata na Członka Rady Nadzorczej w Spółkach Skarbu Państwa wydany przez Ministerstwo Przekształceń Własnościowych (1994 r.), Świadectwo ukończenia szkolenia dla kandydatów i Członków Rad Nadzorczych Spółek Prawa Handlowego wydane przez Międzynarodową Szkołę Handlu (1994 r.). Ponadto ukończył kurs Likwidatora Przedsiębiorstw prowadzony przez Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Katowicach (1997 r.) oraz ukończony kurs dla kandydatów na Pełnomocników ds. prywatyzacji (2002 r.). Jest również uczestnikiem warsztatów dla likwidatorów, syndyków i zarządców komisarycznych oraz posiada ukończone szkolenie z zakresu Ustawy o ochronie informacji niejawnych (2002 r.).

Doświadczenie zawodowe zdobył w Walcowni Metali „Dziedzice” w Czechowicach na stanowisku Zastępcy Kierownika Wydziału (1967-1970) oraz Kierownika Zakładu (1971-1973), w Południowych Zakładach Przemysłu Elektrycznego w Czechowicach na stanowisku Dyrektora ds. Produkcji (1973-1974), w Walcowni Metali „Dziedzice” w Czechowicach na stanowisku Zastępcy Dyrektora (1974-1976), w Katowickim Zjednoczeniu Produkcji Rynkowej jako Dyrektor ds. technicznych (1976-1982), w Zrzeszeniu PPR „Prodryn” (do 1989 r.) następnie w P.P.H. Inter-Prodryn Sp. z o.o. w Katowicach (od 1989 r.) na stanowisku Dyrektora oraz jako Członek Rady Nadzorczej Gdańskich Zakładów Elektronicznych „Unimor” (2000-2003).

Inne pełnione funkcje: Wiceprzewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej oraz Członek Komitetu Prywatyzacji przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Pan Edward Kóska spełnia przesłanki niezależności członka Rady Nadzorczej JR HOLDING S.A.

Zobacz plik pdf - Formularz Członka Rady Nadzorczej - Edward Kóska

 

Pan Paweł Szymula ur 26.06.1973 r.

Został wybrany Członkiem Rady Nadzorczej II kadencji w dniu 30 czerwca 2014 r.

Absolwent Politechniki Krakowskiej Wydziału Inżynierii Lądowej z tytułem magistra inżyniera. Związany z branżą budowlaną od 1997 r. W 2000 r. zdobył uprawnienia budowlane bez ograniczeń. W 2002 r. założył własna firmę budowlaną pod nazwą FORBAU (funkcjonująca dziś jako Forbau Baza), a w 2005 r. FORBAU Sp. z o.o., będąc do dziś ich właścicielem i Prezesem Zarządu. Grupa firm skupionych wokół FORBAU wykonuje kompleksowe usługi z zakresu budownictwa. Na liście prawie 100 wykonanych inwestycji są obiekty mieszkaniowe, komercyjne, użyteczności publicznej, przemysłowe i inżynierskie.

Doświadczenie zdobyte przez lata pracy na budowie, a potem jako manager własnej firmy, z powodzeniem wykorzystuje również w firmach, których jest udziałowcem: Velo Developer Sp. z o.o., Velo Developer Spółka komandytowa, PB Daxen Spółka z o.o. Aleja Daszyńskiego Spółka Komandytowa i JR HOLDING S.A.

Pan Paweł Szymula spełnia przesłanki niezależności członka Rady Nadzorczej JR HOLDING S.A.

Zobacz plik pdf - Formularz Członka Rady Nadzorczej - Paweł Szymula

 

Pan Mirosław Pasieka

Został wybrany Członkiem Rady Nadzorczej II kadencji w dniu 15 grudnia 2015 r.

Absolwent Politechniki Krakowskiej oraz Uniwersytetu Essen – Duisburg. W latach 1987 – 1990 pracował na stanowisku Dyrektora do spraw sprzedaży w firmie JK GmbH Erfstadt. Następnie w latach 1990 – 1992 był Prezesem Zarządu Konzeption II Sp. z o.o. W latach 1992 – 2002 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Patria Investment S.A. Od 2002 roku do chwili obecnej zasiada na stanowiskach Dyrektora do spraw sprzedaży w Hestia Financial Services S.A. oraz pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w firmie Konzeption S.A. Pan Mirosław Pasieka jest założycielem oraz Wiceprezesem Zarządu Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych.

Pan Mirosław Pasieka spełnia przesłanki niezależności członka Rady Nadzorczej JR HOLDING S.A.

Zobacz plik pdf - Formularz Członka Rady Nadzorczej - Mirosław Pasieka

 

Pan Tomasz Wykurz

Został wybrany Członkiem Rady Nadzorczej II kadencji w dniu 16 stycznia 2015 r.

Manager sprzedaży i rozwoju w PH Celtom, zajmującą się sprzedażą środków ochrony roślin, doradztwem w zakresie ochrony roślin, sprzedaży i serwisem sprzętu ogrodniczego i budowlanego, wypożyczalnią maszyn budowlanych.

Pan Tomasz Wykurz spełnia przesłanki niezależności członka Rady Nadzorczej JR HOLDING S.A.

Zobacz plik pdf - Formularz Członka Rady Nadzorczej - Tomasz Wykurz